فصلنامه تحقیقات روانشناختی

فصلنامه تحقیقات روانشناختی

 مدیر مسئول: دکتر مهدیه صالحی

سردبیر: دکتر محمود ساعتچی

مدیر داخلی: دکتر شیرین کوشکی

فصلنامه فرهنگ ارتباطات

فصلنامه فرهنگ ارتباطات

مدیر مسئول:دکتر سید محمد دادگران      

سردبیر: دکتر سید وحید عقیلی

مدیر داخلی: تلما محسنی

پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی (علمی- پژوهشی)

مدیر مسئول: دکتر فرزانه حیدرپور

سردبیر: دکتر رضوان حجازی

مدیر داخلی: دکتر امیررضا کیقبادی

فصلنامه اقتصاد مالی (علمی -پژوهشی)

 مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی

سردبیر: دکتر جمشیدپژویان

مدیر داخلی: دکتر بیژن باصری

فصـلنامه مطالعات نقد ادبی

مدیر مسئول: دکترمحمد اکوان

سردبیر: دکترعلی صابری

مدیر داخلی: نادر قلی زاده

فصلنامه جغـرافیا

مدیر مسئول: دکتر محمد اکوان

سردبیر: -

مدیر داخلی: دکترفرهاد حمزه

 فصلنامه لسان صدق

مدیر مسئول: -

سردبیر: دکترعباس همامی

مدیر داخلی: دکترامیر توحیدی

دوفصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی (علمی - پژوهشی)

مدیر مسئول: دکتر محمد اکوان

سردبیر: دکتر موسی ملایری

مدیر داخلی: دکتر عزیزاله افشار کرمانی

فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد

 فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد

مدیر مسئول: دکتر صادق سلیمی

سردبیر: دکتر بهشید ارفع نیا

مدیر داخلی: دکتر محمدرضا پیرهادی

 فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران

مدیر مسئول: دکترعسگری خانقاه

سردبیر: دکترغلامعلی لیاقت

مدیر داخلی: دکترفرح ترکمان

فصلنامه مدیریت کسب و کار

 فصلنامه مدیریت کسب و کار

مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس

سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده

مدیر داخلی: حسین سمنانی

فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

 فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار(علمی - پژوهشی)

مدیر مسئول: دکتر وحیدرضا میرابی

سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مدیر داخلی: -
فصلنامه هنرسو

 فصلنامه هنرسو

مدیر مسئول: دکتر ویدا نوروز برازجانی

سردبیر: دکتر محمدمنصور فلامکی

مدیر داخلی: منوچهر رخشان

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل (علمی - پژوهشی)

مدیر مسئول:  دکتر محمد علی خسروی 

سردبیر: دکتر  حبیب اله  ابوالحسن شیرازی

مدیر داخلی:  دکتر اکبر اشرفی

Biotechnology and  Applied Microbiology Journal

 فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

مدیر مسئول: دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی

سردبیر: دکترسید محمد مهدی حمدی

مدیر داخلی: بهین امیدی

   

Journal of Linear and Topological Algebra

Director  and  Editor-in-Chief: Hamidreza. Rahimi

Managing Editor: Mohammah. S. Asgari

Associate Managing editor: N. khoram

International Journal of Mathematical Modelling & Computations

Director-in-Chief: Mohammad Ali Fariborzi Araghi

Editor-in-Chief: Majid Amirfakhrian

Executive Manager: Majid Amirfakhrian

International Journal of Smart Electrical Engineering

International Journal of Smart Electrical Engineering

Director-in-Chief : Shahram Javadi

Editor-in-Chief :Mahmoud Reza Haghifam

Executive Manager:Fardad Farokhi

Progress in Biomaterials ( ISI )

Eitor -in -Chief : Hamid Mirzadeh

Managing Editor : Mitra H.Tabatabaei

International Journal of Social Communication Sciences

Editor-in-Chief : Dr. Ali Delavar

Director-in-Chief : Dr. Abdoreza Shahmohammadi

Managing Editor : Dr. seyed Abdollah sajadi jaghargh

Journal of English Language Studies

Director -in -Chief :Mona Khabiri

Editor -in -Chief : Parviz Birjandi

Managing Editor : Hamid Marashi

    Researchers in Sport Science Quarterly

Researchers in Sport Science Quarterly

Director-in-Chief : Dr. Farshad Tojari

Editor-in-Chief : Dr. Mohammad A. Azarbayjani

Managing Editor : Dr. Hassan Mateenhomayee